Reserveringsregels

Deze regels hebben betrekking op de mogelijkheid om bij Sportclub Houten een baan te reserveren via het internet.

Als zodanig vormen ze een aanvulling op de bij Sportclub Houten toepasselijke Algemene Verhuur Voorwaarden en Huishoudelijk reglement.

Er kan maximaal zeven dagen van te voren gereserveerd worden (online of telefonisch) binnen de spelregels behorend bij het abonnement.

De mogelijkheid om via het internet te boeken is geen recht maar een privilege dat onder omstandigheden kan worden ingetrokken.

Inschrijving in het systeem houdt in dat de betreffende speler/deelnemer ermee akkoord gaat dat zijn/haar adres, speel- dan wel gebruiksgegevens worden bewaard voor eventueel gebruik in de bedrijfsvoering van Sportclub Houten. Deze gegevens zullen wij niet aan derden ter beschikking stellen. Feitelijk bewaarder van de gegevens is de eigenaar van het systeem dat in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens moet worden beschouwd als uitvoerder van Sportclub Houten.

Gebruikers van het reserveer systeem worden spelers genoemd. Een reservering kan alleen worden gemaakt door een ingeschreven speler.

Om ingeschreven te worden, dient men een geldig email adres en telefoonnummer te hebben. Dit email adres wordt op het moment van iinschrijven gecontroleerd op geldigheid.

Spelers kunnen PASSANT of LID zijn. Een passant krijgt de losse baanhuur in rekening gebracht. Een lid krijgt eventuele toeslagen toegerekend.
Wanneer een lid samen met een passant speelt wordt de halve baanhuur van dan geldende baanhuur in rekening gebracht.

Een reserverende speler wordt geacht zijn medespeler op te geven. De speler kan daarbij gebruik maken van een lijst van alle andere ingeschreven spelers, of door te kiezen voor de optie “medespeler is geen lid”. In het laatste geval wordt de medespeler behandeld als PASSANT en is de losse baanhuur van toepassing.

Het is mogelijk van de voorgaande regel af te wijken. Maar een dergelijke reservering kan alleen worden gemaakt via de receptie.

Spelers worden behandeld op grond van hun status op het moment van spelen. Loopt een abonnement af tussen het moment van reserveren en het moment van spelen dan wordt een reservering niet geweigerd, maar wordt de betreffende speler beschouwd als PASSANT en is de lossen baanhuur van toepassing, Speelt een LID met een PASSANT dan krijgen beide hun eigen kosten in rekening gebracht.

Spelers mogen reserveren binnen een periode van 8 dagen (bijvoorbeeld: vandaag voor vandaag over een week),

Van elke reservering ontvangen speler en medespeler per email een bevestiging. In deze bevestiging staat vermeld wat de eventuele kosten zijn.

Reserveringen kunnen ook weer via het internet worden geannuleerd. Van een annulering krijgen beide spelers per email een bevestiging, waarin ook melding wordt gemaakt van eventuele annuleringskosten.

Annuleringskosten worden opgeslagen totdat een van de betrokken spelers weer een reservering maakt. Dan worden de totale reserveringskosten m.b.t. een geannuleerde reservering aan deze speler in rekening gebracht.

Een reservering die binnen 30 minuten weer ongedaan wordt gemaakt, wordt beschouwd als een vergissing, er worden – ongeacht het moment t.o.v. van de begintijd van de betreffende reservering – geen annuleringskosten in rekening gebracht.

Reserveringen kunnen tot 8 uur van tevoren worden geannuleerd zonder dat daar kosten aan zijn verbonden. Wordt een reservering binnen deze termijn van 8 uur geannuleerd, dan zijn annuleringskosten van toepassing. Beide spelers worden per e-mail op de hoogte gesteld. Voor PASSANTEN bedragen de annuleringskosten de dan geldende volledige baanhuur, LEDEN wordt de helft van de dan totaal geldende baanhuur in rekening gebracht.

Wordt een geannuleerde SPEELTIJD door andere spelers gereserveerd dan vervallen de annuleringskosten. In dat geval stuurt het systeem een email met deze mededeling.

Over vermeende fouten wordt alleen gediscussieerd als de speler die van mening is dat hij of zij niet terecht werd behandeld, kopieën van de hierboven besproken bevestigingen overlegt.

Wij wensen u veel sportplezier

Directie Sportclub Houten