Huishoudelijk reglement

1. Reserveringen
De banen kunnen dagelijks telefonisch, digitaal of ter plaatse gereserveerd worden; maximaal 7 dagen van te voren vanaf 9.00 uur.

2. Annulering van gereserveerde banen
Annuleringen dienen uiterlijk 8 uur van te voren te geschieden. Bij het niet nakomen van deze bepaling wordt de op dat moment geldende baanhuur in rekening gebracht.
Bij het herhaaldelijk voorkomen van bovenstaande, kan de mogelijkheid tot vooruit reserveren van een tennis- of squashbaan worden ontnomen (vaker dan 4 keer per jaar). Dit geldt tevens met directe ingang voor personen die namen van derden misbruiken.

3. Trainingen en annuleringen
Geboekte lessen dienen uiterlijk 8 uur van te voren te worden geannuleerd. Zo niet, dan zal de betreffende les worden doorberekend.

4. Aanwezigheid
Beide spelers/speelsters dienen zich 5 minuten voor aanvang van hun speeltijd bij de receptie te melden en vooraf te betalen of hun lidmaatschapspas in te leveren. Indien dit niet het geval is, kan de reservering vervallen en kunnen andere gegadigden van de betreffende baan gebruikmaken.

5. Kleding- schoeiselvoorschriften
Het betreden van de indoor sportfaciliteiten is alleen toegestaan op schone sportschoenen. Sportschoenen met zwarte en/of afgevende zolen zijn pertinent verboden, evenals schoenen waarmee op gravel is gespeeld. Het betreden van de outdoor tennisbanen is alleen toegestaan op daarvoor geschikte tennisschoenen, ander schoeisel is verboden. De medewerkers van Sportclub Houten zijn gerechtigd spelers met onjuist schoeisel te verwijderen. Schade en/of schoonmaakkosten worden verhaald op de veroorzaker.

6. Verhuur/bruikleen sportartikelen
Tennis- en squashrackets kunnen gehuurd worden. Tevens stellen wij testrackets beschikbaar van onze beschikbare racketcollectie. Het gebruik van deze sportartikelen zijn voor eigen risico. Schade aan deze artikelen wordt in rekening gebracht.

7. Royeren
Elk handelen, nalaten of gedrag van een abonnementhouder/ster of bezoeker van Sportclub Houten, in strijd met één of meerder bepalingen van dit reglement en/of handelingen, welke de naam, de goede gang van zaken enz. van Sportclub Houten kan benadelen, geeft Sportclub Houten en/of diens vertegenwoordigers het recht, met onmiddellijke ingang de huur of het abonnement als ontbonden te beschouwen en de betrokkene(n) de toegang tot het centrum te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van  huurpenning of abonnementsgeld. Directie of ander daartoe bevoegde personen hebben het recht om spelers/bezoekers, wiens gedrag daartoe aanleiding geeft, van het complex te verwijderen c.q. de toegang tot het complex te ontzeggen zonder opgave van redenen.

8. Feestdagen – Wedstrijden – Toernooien
Sportclub Houten en/of diens vertegenwoordigers behouden zich het recht toe op erkende feestdagen geheel of gedeeltelijk te sluiten. Eveneens behouden zij zicht het recht toe over het gehele centrum te beschikken in verband met toernooien, competitie enz.

9. Eigen risico
De directie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal en/of beschadigingen van goederen. U bevindt zich in ons centrum op eigen risico.

10. Roken/dranken/etenswaren
In de gehele accommodatie geldt een rookverbod. Tevens mogen in op de indoor padel- en tennisbanen en op de squashbanen geen etenswaren genuttigd worden en/of glaswerk meegenomen worden. Ook geen stoelen en/of krukjes. Alleen dranken met een afsluitbare sluiting zijn toegestaan op Indoor padel- en tennisbanen en squashbanen. Alle andere dranken zijn ten strengste verboden. Schade en/of schoonmaakkosten worden verhaald op de veroorzaker.

11. Calamiteiten
Er kan geen teruggaven van gelden worden geëist, indien calamiteiten het onmogelijk zouden maken de banen te bespelen.

12. Algemene huurvoorwaarden
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, wordt verwezen naar de algemene huurvoorwaarden van Sportclub Houten. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist directie of de daartoe bevoegde personen.