Algemene voorwaarden lidmaatschappen

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt gesproken over lidmaatschap, abonnement, leden en dergelijke. Deze woorden worden slechts gebruikt als synoniem voor gebruikersrecht, medegebruikers en dergelijke. Dit is het reglement van Sportclub Houten gevestigd aan de Pelmolen 7 te Houten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Alle leden ontvangen een exemplaar van dit lidmaatschapsreglement bij inschrijving. Leden worden geacht dit reglement voor ondertekening te hebben doorgelezen en verklaren middels ondertekening van het contract het reglement en de daaraan verbonden voorwaarden en huisregels zonder voorbehoud te accepteren. De directie is gerechtigd, indien daartoe uit managementoverwegingen de noodzaak bestaat, de onderhavige voorwaarden en het reglement te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3. Lidmaatschap

Onder het lidmaatschap wordt verstaan een jaarlijks lidmaatschap waarbij gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten behorende bij betreffend lidmaatschap gedurende de openingstijden. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, m.u.v. een bedrijfsabonnement (is bedrijfsgebonden, niet persoonsgebonden).

Artikel 4. Kosten lidmaatschap

Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld behorend bij het gekozen type lidmaatschap. Het abonnementsgeld kan voldaan middels de iDeal-betaallink of bij de receptie per pin.

Artikel 5. Duur van het contract en automatische verlenging

De contracten worden afgesloten voor een vaste periode van 12 maanden en worden automatisch verlengd met een periode van12 maanden tegen de dan geldende verlengingstarieven. Het contract wordt niet automatisch verlengd, indien het lid middels aangetekend schrijven of opzegformulier, 1 maand voor afloop van het contract aan Sportclub Houten  mededeelt zijn of haar contract niet te willen verlengen. Een tussentijdse beëindiging van het contract door het lid of restitutie van de betaalde lidmaatschapsgelden is niet mogelijk.

Artikel 6. Beëindiging van een lidmaatschap

De directie van Sportclub Houten behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap, ongeacht het soort lidmaatschap voor opzegging te beëindigen in één van onderstaande gevallen;

a. zonder waarschuwing vooraf, indien een lid de voorwaarden, het reglement of huisregels ernstig en/of herhaaldelijk schendt, dan wel zich naar het oordeel van de directie misdraagt. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden.

b. met een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortkomend uit het lidmaatschap 30 dagen na vervaldatum nog niet zijn voldaan.

Artikel 7. Gedrag van leden

Leden zullen geen misbruik maken van de apparatuur of faciliteiten welke Sportclub Houten biedt. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door desbetreffende leden. Leden worden geacht de gebruiksreglementen voor de betreffende faciliteit(en) in acht te nemen. Deze reglementen maken onderdeel uit van de overeenkomst. Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap. Inbreuk op deze gedragsreglementen wordt beschouwd als een ernstige schending van het reglement in de zin van artikel 6a. Leden wordt niet toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten indien zij onder invloed zijn van drank,drugs of andere geestverruimende middelen.

Artikel 8. Introduce(e)s

Afhankelijk van de gekozen activiteit kunnen leden (een) introduce(e)s meenemen. Vooraf dient het verschuldigde introductiegeld aan de receptie te worden voldaan. Het lid is gedurende het verblijf bij Sportclub Houten verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van zijn of haar gast(en). Introduce(e)s hebben dezelfde rechten en plichten als het lid dat hen vergezelt. Het is de verantwoordelijkheid van het lid om zich ervan te vergewissen dat zijn of haar gast zich conformeert aan de voorwaarden en het reglement van Sportclub Houten. De directie behoudt zich het recht voor om:

a. zonder opgaaf van redenen een introduce(e) de toegang te weigeren;

b. zelf gasten op de accommodatie uit te nodigen;

c. de hoogte van het introductiebedrag te bepalen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Leden maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten. Sportclub Houten sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar medewerkers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een lid tijdens het verblijf op de accommodatie, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten. Ieder lid vrijwaart Sportclub Houten voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de accommodatie ten gevolge van handelen of nalatigheid van het lid. Sportclub Houten en/of één van haar werknemers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, letsel, noch voor diefstal, beschadiging en/of het teniet gaan van goederen van de huurder en/of bezoekers en/of derden gebruikt dan wel opgeslagen in de door Sportclub Houten in gebruik gegeven ruimtes. In geval van calamiteiten of andere niet aan Sportclub Houten toe te rekenen oorzaken, waardoor aan de beschikbaarstelling van accommodatie niet kan worden voldaan, kan geen schadeloosstelling worden geëist. De contractduur van het lidmaatschap zal dan verlengd worden met het aantal dagen dat de accommodatie niet beschikbaar was.

Artikel 10. Overige zaken

De leden geven de directie toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen en/of individuen te gebruiken, behoudens schriftelijk bezwaar, voor publicatie van redactionele of promotionele doeleinden. Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden en derhalve niet aan derden worden verstrekt. De directie behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties of andere motiverende redenen, maar zal trachten de leden vooraf hiervan op de hoogte te brengen.