Algemeen verhuur reglement

 1. De huurder verklaart akkoord te gaan met de verhuur zoals in de bijgaande reservering vermeld staat en de betaling van de hierin vermelde bedragen, tenzij de huurder de bijgaande reservering binnen 14 dagen aan Sportclub Houten retourneert (evenementen), geldt niet voor losse baanhuur en reguliere reserveringen.
 2. In principe zonder betaling geen toegang! Annulering ontheft de huurder niet van de verplichting tot het betalen van de zaalhuur. Indien het gehuurde in geval van annulering niet kan worden verhuurd aan een derde blijft de huurder verplicht het verschuldigde huurbedrag te voldoen.
 3. Het inrichten en ontruimen van de hallen geschiedt door de gebruiker, volgens aanwijzingen van de medewerkers van het Sportclub Houten en binnen de aan de betreffende gebruiker toegewezen huurtijd. De gehuurde ruimte dient achtergelaten te worden zoals deze ter beschikking is gesteld. Bij het niet nakomen van deze afspraak, worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 4. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle ruimtes die door de gebruiker, medespelers en toeschouwers benut worden. De huurder is verantwoordelijk voor de gedragingen van al degenen die tijdens zijn gebruik in de gehuurde accommodatie aanwezig zijn. De huurder zorgt voor een goed toezicht voor, tijdens, en na afloop.
 5. In de gehele accommodatie geldt een rookverbod. Tevens mogen in genoemde ruimtes geen etenswaren genuttigd worden en/of glaswerk meegenomen worden.
 6. Het betreden van de binnen sportfaciliteiten is alleen toegestaan op schone sportschoenen. Sportschoenen met zwarte en/of afgevende zolen zijn pertinent verboden, evenals schoenen waarmee op gravel is gespeeld. Het betreden van de buitentennisbanen is alleen toegestaan op daarvoor geschikte tennisschoenen, ander schoeisel is verboden. De Groundsman en medewerkers van Sportclub Houten zijn gerechtigd spelers met onjuist schoeisel te verwijderen. Schade en/of schoonmaakkosten worden verhaald op de veroorzaker.
 7. Alle gasten/klanten/leden worden geacht zich passend te kleden.
 8. Alleen dranken met een afsluitbare sluiting zijn toegestaan op binnentennisbanen en squashbanen. Alle andere dranken zijn ten strengste verboden. Schade en/of schoonmaakkosten worden verhaald op de veroorzaker.
 9. De huurder kan door hem gemiste uren in overleg op een ander tijdstip inhalen. Restitutie van het huurbedrag is niet mogelijk.
 10. Er mogen zich nooit meer personen in een betreffende gehuurde locatie bevinden dan vermeld staat in de gebruiksvergunning van Sportclub Houten. Indien dit wel het geval is zal de directie het betreffende evenement stilleggen tot het aantal personen in de ruimte is teruggebracht tot het maximaal toelaatbare aantal. Een afschrift van de gebruiksvergunning is verkrijgbaar bij de bedrijfsleiding.
 11. Bij evenementen en/of grote sportdagen is de huurder verplicht zorg te dragen voor het aanwezig zijn van de door de wet vereiste aantal BHVérs.
 12. Bij de huur van een tennis- of squashbaan krijgt de huurder een vaste baan toegewezen. Het Sportclub Houten behoudt zich het recht voor de baanindeling te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht.
 13. Het Sportclub Houten behoudt zich het recht voor de accommodatie geheel of gedeeltelijk te benutten voor het houden van toernooien of andere evenementen. Indien de huurder daardoor op het voor hem of haar gereserveerde uur niet van de toegewezen sportfaciliteit gebruik kan maken, deelt het Sportclub Houten hem dat van te voren mede. Het Sportclub Houten zal dan in overleg met de huurder bepalen op welk tijdstip de verloren uren kunnen worden ingehaald. De huurder dient zich voor dit overleg tot de sportmanager van het Sportclub Houten te wenden. Restitutie van het huurbedrag is niet mogelijk.
 14. Huurder en zijn medegebruikers zijn verplicht de accommodatie in goede staat te houden. Alle beschadigingen dienen onmiddellijk te worden gemeld aan de sportmanager of medewerker van Sportclub Houten. Door huurder en/of medespelers toegebrachte schade dient voor rekening van de huurder tot genoegen van het Sportclub Houten te worden hersteld.
 15. Doorspelen na het verstrijken van de huurtijd is slechts mogelijk na verkregen toestemming en betaling van het geldende tarief.
 16. De huurder mag het gehuurde niet aan derden verhuren of in gebruik afgeven, dan wel voor andere doeleinden gebruiken dan sportbeoefening, tenzij anders overeengekomen.
 17. Voor het geven van tennisles is schriftelijk toestemming van het Sportclub Houten vereist.
 18. In geval van calamiteiten of andere niet aan het Sportclub Houten toe te rekenen oorzaken, waardoor aan de beschikbaarstelling van het gehuurde niet kan worden voldaan, kan geen schadeloosstelling worden geëist. De verplichting tot het betalen van de verschuldigde huurprijs vervalt.
 19. Het Sportclub Houten en/of één van haar werknemers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, letsel, noch voor diefstal, beschadiging en/of het teniet gaan van goederen van de huurder en/of bezoekers en/of derden gebruikt dan wel opgeslagen in de door het Sportclub Houten in gebruik gegeven ruimtes.
 20. De was- en kleedgelegenheid mag tot maximaal 60 minuten na het beëindigen van de toegewezen speeltijd gebruikt worden.
 21. Het is niet toegestaan in of aan de buitenkant van de accommodatie en de bijbehorende terreinen, de parkeerplaatsen inbegrepen, met borden, spandoeken of anderszins reclame  van welke aard dan ook te maken zonder schriftelijke toestemming van het Sportclub Houten.
 22. Elk nalaten, handelen of gedragen van de huurder of zijn medespelers, in strijd met een of meerdere bepalingen van dit reglement, geeft het Sportclub Houten het recht deze -en toekomstige reservering(en) met onmiddellijke ingang als ongeldig te beschouwen en de huurder de toegang tot de accommodatie te ontzeggen, zonder dat dit recht geeft op enige vergoeding of restitutie.
 23. Het Sportclub Houten heeft, middels het Grandcafé, op de gehele accommodatie, met uitsluiting van ieder ander, het alleenrecht tot verkoop of verstrekking van dranken, etenswaren en andere consumptieartikelen. Het is een ieder verboden consumpties te verstrekken zonder schriftelijke toestemming van het Sportclub Houten.
 24. Aanwijzingen van medewerkers van het Sportclub Houten dienen onmiddellijk te wordenopgevolgd.
 25. Jaarlijks wordt de indeling van de door het Sportclub Houten verhuurde accommodatie opnieuw vastgesteld. Aan de verhuur kunnen geen rechten ontleend worden.
 26. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist directie of de daartoe bevoegde personen van het Sportclub Houten.
 27. Directie Sportclub Houten
 28. Wij wensen u veel sportplezier